วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

  • วันมาฆบูชา  ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ แต่ถ้าปีใดมีเดือนอธิกมาส คือมีเดือน ๘ สองครั้ง วันมาฆบูชาก็จะเลื่อนไปเป็นวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๔
  • วันวิสาขบูชา ตรงกับวัน ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖
  • วันอัฏฐมีบูชา หรือ วันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้า ตรงกับ วันแรม ๘ ค่ำ  แห่งเดือนวิสาขะ (เดือน ๖)
  • วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวัน ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘
  • วันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ จนถึง วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑
  • วันออกพรรษา ตรงกับวัน ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑